"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 • Извършва всички видове конвенционални рентгенологични изследвания, мамографии.
 • Ултразвукова диагностика - абдоминални органи, млечна жлеза, щитовидна жлеза и други повърхностни структури.
 • Отделението разполага с конвенционален рентгенов апарат с графичен и скопичен пост; мобилни рентгенови апарати за рентгенографии при леглото на пациента и в операционна зала, мамограф, ултразвукови апарати с възможност за ендокавитарна ехография.

  Работно време - 7.30 ч. - 14.30 ч.
  Телефон: 073/ 882 857, вътр. 45


  Завеждащ Образна диагностика : Валентин Славов
  Лекари:
  д-р. Костадинка Якшева