"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград

„е лечебно заведение с областни функции за населението на област Благоевград. СБАЛО Свети мина Благоевград е с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания. Осигурява съвременни методи за рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания, съобразени с водещите медицински технологии. Добрата грижа за пациентите, постоянно обновяващата се база, апаратура и високоспециализиран персонал му отреждат водещо място сред лечебните заведения в Югозападна България.

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград

Основната задача, която си е поставил екипът на болницата по онкология е:
повишаване на качеството на предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ;
условията и средствата, с които се извършват и оказват здравните услуги;
дейностите, чрез които се осъществява медицинската помощ.
За постигането й Ръководството системно наблюдава, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления:
1. Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания /солидни тумори/.
2. Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение.
3. Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение.
4. Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси.

Обяви

СБАЛО "Свети Мина" ЕООД, град Благоевград
Специализирана болница по онкология „Свети Мина” ЕООД, Благоевград обявява следните свободни работни места:

Документи се подават всеки ден от 08:30 до 15:00 часа в 213 кабинет в сградата на СБАЛО „Свети Мина“, тел. 73/882857.

 1.  

   

   

  Съобщение за набиране на оферти

  за обществена поръчка

  под стойностния праг на чл. 20, ал. 4 от ЗОП

   

   

  На основание Заповед № 686/12.10.2016 год. на Управителя на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград се провежда обществена поръчка с предмет:

   

  „Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група” за нуждите на СБАЛО "СВ. МИНА" ЕООД, гр. Благоевград”

   

  При проявен интерес от Ваша страна, Ви каним да представите писмени оферти, които да отговарят на следните изисквания на възложителя:

   

  1. Доставка на до 250 МWh часа нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение за период от 12 месеца.
  2. Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 01.09.2017г.
  3. Класиране на подадените оферти:

  Класирането ще се извърши по критерий „Най-ниска предложена цена“

   

   

   

  Управител: Д-р Георги Георгиев

   

  25.08.2017 г.

  Благоевград